Nieuws van de vereniging van Dorpsbelang

 

19 oktober  2021
 

Introductie “Siebe Greidanus Stipe Fûns”

De Vereniging van Dorpsbelang Tzum ontvangt periodiek aanvragen voor (financiële)ondersteuning bij verschillende uiteenlopende evenementen en projecten. Waar het kan biedt de vereniging deze ondersteuning. Daarnaast heeft de vereniging in de afgelopen tientallen jaren gezonde financiële reserves opgebouwd, door inkomsten uit verschillende bronnen als stichtingen (o.a. Stichting Mast), subsidies en inkomsten uit oud-papier.

De vereniging heeft het niet als doel om winstgevend te zijn, of onnodige reserves te blijven uitbreiden of te handhaven. Daarnaast is de wens ontstaan om een overzichtelijke en transparanter systeem te creëren voor het ondersteunen van activiteiten en projecten die de leefbaarheid van Tzum vergroten, door de vereniging.

Om die reden is het “Siebe Greidanus Stipe Fûns” opgericht vanuit de Vereniging van Dorpsbelang Tzum. Een deel van de reserves van de vereniging is gereserveerd in dit fonds, om als ondersteuning te worden uitgekeerd aan activiteiten en projecten die de leefbaarheid en de sociale samenhang van Tzum ten goede komen of vergroten.

Zoals afgesproken tijdens de Algemene Ledenvergadering staat het toelichtingsdocument met hierin de voorwaarden van dit fonds de komende maand ter inzage op onze site. Leden van de vereniging kunnen hier in deze periode de voorwaarden doornemen en eventueel opmerkingen aan de bestuursleden terugkoppelen. Dit kan via info@tsjom.nl, of via persoonlijk contact met één van de bestuursleden. Nadat we eventuele opmerkingen hebben verwerkt zal het fonds formeel worden gemaakt en kunnen er aanvragen worden ingediend via het aanvraagformulier.

Klik hier voor het Siebe Greidanus Stipe Fûns

Bestuur Vereniging van Dorpsbelang Tzum.

 

13 oktober  2021
 

Verslag ALV 2021

 

Na een aantal keer te zijn uitgesteld, heeft de ALV over 2019 & 2020 eindelijk plaats kunnen vinden. Er was een goede opkomst van leden en vanuit de gemeente en de fracties.

 

Tijdens de ALV worden de formele stukken doorgenomen en akkoord bevonden door de aanwezigen.

 

Govert Geldof is formeel bekrachtigd als nieuw bestuurslid, hier zijn wij als bestuur erg blij mee. En Marnix van der Heide is afgetreden als bestuurslid. Wij zijn Marnix erg dankbaar voor zijn bijdrage aan het bestuur de afgelopen jaren, zoals het penningmeesterschap wat hij bekwaam en zorgvuldig heeft uitgevoerd. Maar daarnaast ook voor zijn grote inzet voor het dorp, zo was hij de drijvende kracht achter de realisatie van het Nije Fertier.

 

De Beker van Verdienste is dit jaar uitgereikt aan Lieuwe Westra. Lieuwe is een actieve vrijwilliger in ons dorp en wordt hiermee gewaardeerd voor:

-       zijn werkzaamheden voor de "Moeting", zoals onderhoud van de tuin;

-       zijn werkzaamheden voor de kerk, zoals het onderhoud aan de begraafplaats;

-       en andere klusjes in en om de kerk en hij is vrijwilliger bij Freonen Tour en Tsjerke, waar hij mee helpt aan rondleidingen, toren schoonmaken enz.
 

 

Tijdens de ALV hebben we het Siebe Greidanus Stipe Fûns toegelicht en om goedkeuring van de leden gevraagd om dit stipe fûns formeel te activeren. Het stipe fûns werd tot onze grote vreugde goedgekeurd. Hiermee kunnen we toekomstige initiatieven die de leefbaarheid en de sociale cohesie in ons dorp bevorderen een financiële ondersteuning doen toekomen. Op Tsjom.nl is zeer binnenkort meer informatie en het aanvraagformulier te vinden. Hier kan nog een maand op gereageerd worden door de leden.

 

En tot slot zijn wij erg blij dat de plannen voor dorpsbelang 2.0 goed zijn ontvangen door de aanwezige leden en dat we goedkeuring hebben gekregen om dit verder uit te werken. Vanuit de leden kwam goede feedback, die wij mee zullen nemen in de verdere uitwerking. Binnenkort meer hierover dus.

 

De formele goedkeuringen van de leden waren voor ons als bestuur belangrijk om nu de plannen die al lang op de plank liggen verder concreet te kunnen maken en los te kunnen gaan met het stipe fûns. We zijn blij met deze positieve en energie gevende ontwikkelingen. In het voorjaar van 2022 staat de volgende ALV over 2021 alweer op de agenda, we gaan er van uit dat we de leden dan al veel meer kunnen presenteren. 

 
13 november 2019

Volle kracht vooruit!
 

Tsjom was de afgelopen weken volop in het nieuws met leuke ontwikkelingen die zich in ons dorp afspelen. Medio september stond er een stuk over ‘It Nije Fertier’ in de Franeker Courant, en afgelopen week waren de onthulling van de niet-roken bordjes door onze eigen kinderburgemeester en het project met de buitenlandse studenten als nieuws te vinden in zowel de Leeuwarder Courant als de Franeker Courant. En dan was er in de Leeuwarder Courant van 8 november nog een pagina grootte luchtfoto van Tsjom, met aandacht voor benaming Lyntsjesnijers en het hart van Tsjom: ‘It Nije Fertier’.
 

 
  Foto: Niels de Vries

Foto: Simon Bleeker


Wat zijn wij als bestuur van het Dorpsbelang trots op deze initiatieven, de positieve media aandacht die dit oplevert, maar belangrijker nog, de vrijwilligers die hier altijd achter deze initiatieven zitten. Dit brengt ons gelijk op een volgend initiatief waar het dorpsbelang zelf druk mee aan de slag is, zoals eerder ook al kort aangestipt in de laatste uitgave van de Op’e Hichte. Wij zetten op dit moment de laatste punten op de ‘i’ omtrent een stimuleringsfonds voor initiatieven, projecten en evenementen die door dorpsbewoners worden geïnitieerd en bijdragen aan de sociale samenhang binnen het dorp. Binnenkort meer hierover!

Tijdens de bestuursvergadering in oktober heeft het bestuur kennisgemaakt met onze wijkagent Rudmer Bruinsma en Jongerenwerker Erik Pranger van de Skûle. Met name de ontwikkelingen t.a.v. de jeugd zijn besproken, en er is toegelicht wat het beleid is vanuit de gemeente Waadhoeke en hoe zowel de politie als de Skûle hierin te werk gaan. Het is goed dat we elkaar hierin weten te bereiken als dit nodig is, waardoor deze kennismaking dan ook door beide partijen positief is ervaren.

Op 12 oktober was er door de speeltuin commissie een ‘It Nije Fertier Winterklaar’ dag georganiseerd. Er is door een aantal vrijwilligers die dag hard gewerkt aan het winter klaar maken van het park. Met meer handjes had er meer gedaan kunnen worden, maar desalniettemin is er flink wat werk verzet en zijn de borders weer aardig opgeknapt. Voor volgend jaar zijn er voldoende onderhoudsmomenten ingepland om iedereen een kans te geven ook zijn steentje hieraan bij te dragen. Hier geldt zeker het moto: vele handen maken licht werk! Heeft u trouwens de verlichting al gezien die is aangebracht in het park? Dus ook in deze tijden van donkere dagen kan er nog prima gewandeld worden door het dorpspark.

Ook is er in oktober de driejaarlijkse dorpsschouw uitgevoerd in ons dorp. Hierbij bespreken de bestuursleden van dorpsbelang Tzum met medewerkers van de gemeente Waadhoeke, de woningstichting en de Skûle de knelpunten in het dorp. De knelpunten zijn verzameld middels een oproep op Facebook en middels een voorronde gelopen door Lútzen Tamminga en Jelle Hoitema. Dank hiervoor, we zijn erg blij met deze ondersteuning vanuit het dorp. Er is een verslag opgemaakt na afloop van de dorpsschouw en de betrokken partijen gaan aan de slag met de actiepunten die hier uit voortkomen. Vanuit het Dorpsbelang houden wij uiteraard de vinger aan de pols!

Zoals u ongetwijfeld in de krant of via internet heeft kunnen lezen was er op 2 november een project georganiseerd waarbij een aantal buitenlandse studenten van de Amerikaanse Universiteit van Parijs naar o.a. Tsjom zijn gekomen om hun opgedane theoretische kennis uit te kunnen proberen in de praktijk. Dit project was opgezet door Govert Geldof, inwoner van Tsjom, en zijn goede kennis hoogleraar Albert Cath. Tzum was het perfecte praktijk voorbeeld als plattelandsdorp en het feit dat de oudste polder van Nederland zich hier bevindt. De studenten kregen eerst een uitleg over de polder werking en hebben de kerktoren beklommen om daadwerkelijk over de polder uit te kijken. Ook konden ze een aantal aanwezige kennishouders van o.a. het dorp Tsjom, duurzaamheid en biologische veehouderij en het dorpsbelang, bevragen. Vervolgens moesten ze in groepjes hun ‘droom’ uitwerken voor de toekomst van Tsjom. De, voornamelijk van Amerika afkomstige, studenten waren verrast door Tsjom en gaven aan dat wij eigenlijk alles wel hebben om trots op te zijn, maar hierin te bescheiden zijn. De American Dream is wellicht te groot voor Tsjom, maar in de essentie zaten er zeker bruikbare aspecten in. De verkregen inzichten zullen zeker meegenomen binnen het bestuur van het Dorpsbelang. En ook de opzet van dit project krijgt, na de enthousiaste reacties van alle aanwezigen, naar alle waarschijnlijkheid een verdere opvolging.

Kortom, er zijn volop leuke en positieve ontwikkelingen gaande en er zitten er ook nog genoeg in de pijpleiding. Volle kracht vooruit!

9 september 2019

Bestuur Dorpsbelang Tsjom zoekt nieuwe bestuursleden
 

Na een turbulente zomer en de welverdiende vakanties heeft het bestuur van Dorpsbelang Tsjom de draad inmiddels weer opgepakt. Eind augustus heeft de eerste officiële vergadering van het nieuwe seizoen weer plaatsgevonden. Ook in deze vergadering was het invullen en verdelen van alle lopende zaken een rode draad. Na de jaarvergadering in april zijn we van een voltallig bestuur met 7 leden in een paar maanden tijd teruggevallen naar een actief bestuur van 4 leden nu. Zeker het aan het bestuur ontvallen van Rob is een groot gemis, zijn expertise en ervaring zijn niet op korte termijn in te vullen door het huidige bestuur. Als klap op de vuurpijl heeft onze penningmeester Marnix van der Heide recent aangekondigd te gaan verhuizen en na het aflopen van zijn termijn in april 2020 daardoor niet meer terug te keren in het bestuur. Wat zou het mooi zijn als we het bestuur op korte termijn met meerdere nieuwe leden aan kunnen vullen, zodat we ook in een gedegen overdracht van alle kennis en ervaring van Marnix kunnen voorzien. Met een groter bestuur kunnen we vanzelfsprekend:

-     -          Meer (dorps)initiatieven faciliteren, en dus meer voor elkaar krijgen
-          Betere contacten onderhouden met overheden, verenigingen en stichtingen
-          Betere besluitvorming door goede discussies in vergaderingen (meerdere invalhoeken)
-          Administratieve handelingen efficiënter invullen (verdelen van taken)

Lijkt het jou wat om plaats te nemen in het bestuur, neem dan contact op met één van de bestuursleden. Bovendien is het mogelijk om eerst een periode vrijblijvend mee te lopen in het bestuur om af te tasten of het daadwerkelijk bij je past. Ervaring met bestuursfuncties is natuurlijk mooi meegenomen, maar is absoluut niet noodzakelijk.

Natuurlijk gaan we als huidig bestuur in tussentijd vol goede moed en enthousiasme verder. Onze visie op het dorpsbelang 2.0 krijgt steeds meer vorm. Hierbij moet gedacht worden aan digitalisering, sociale media, opstellen van protocollen voor vaste gelegenheden en de invulling van het uitvoeren van projecten/dorpsinitiatieven. Dit wordt de komende maanden verder uitgewerkt om het ook presentabel te maken richting de leden. De verwachting is dat we dit einde dit jaar of begin volgend jaar zullen gaan presenteren. Ondertussen zetten we alle zeilen bij om de lopende zaken te onderhouden. Schroom niet om hierin hulp te bieden, dit kan ook zonder zitting te nemen in het bestuur. Een mooi voorbeeld hiervan is de onlangs gelopen oud papier ronde door het dorpsbelang, waarbij een aantal dorpsbewoners ons hebben geholpen. En daarnaast de ondersteuning van een tweetal dorpsbewoners bij het lopen van de driejaarlijkse Dorpsschouw. Super, dit wordt gewaardeerd! Samen moeten we Tsjom leefbaar houden en zullen we elkaar hierin moeten helpen.

 

14 mei 2019

Eerste vergadering nieuw bestuur Dorpsbelang


Op 9 mei is het nieuwe bestuur van Dorpsbelang voor het eerst voltallig bijeen geweest. Simone van de Velde, Renske Lemstra, Ronnie Hogeweide, Marco Terpstra, Piet Leijstra, Marnix van de Velde en Rob van Gulik. Na lange tijd gelukkig weer een heel lijstje namen van – overwegend jonge – mensen die de schouders onder de belangen van het dorp willen zetten. De twee oudgedienden Marnix en Rob zijn er heel blij mee, ook al omdat zij nu als fakkeldragers samen met de nieuwkomers kunnen bouwen aan een gezonde toekomst voor Dorpsbelang.

 

Zoals het in zo’n eerste vergadering gaat, wordt de meeste tijd besteed aan kennismaken. Met elkaar, maar ook met de taken en rollen van dorpsbelang en de beste manier waarop de aandachtsgebieden onderling verdeeld kan worden. Waar liggen affiniteit en ervaring, met welk werkterrein voelend de bestuursleden de meeste verbinding, hoe denken we samen te werken om de kwaliteiten van alle bestuursleden optimaal te gebruiken?

En, niet onbelangrijk, welke werkafspraken maken we, hoe gaan we met elkaar en de vergaderingen om. Puur praktische zaken die je nu eenmaal geregeld moet hebben om zorgvuldig en efficiënt met elkaars tijd om te gaan. Tenslotte doen de bestuursleden dit in hun vrije tijd…

 

Eén van de zaken die aan de orde kwamen is het (statutair) voorzitterschap van de Vereniging. Statutair moet de voorzitter van de vereniging gekozen worden uit de bestuursleden. In onderling overleg heeft het nieuwe bestuur besloten deze functie nog even niet in te vullen, maar de komende maanden ook te gebruiken om samen te ontdekken wie straks de beste nieuwe voorzitter kan worden. Tot die tijd wordt het functioneel voorzitterschap (het leiden van het bestuursoverleg) bij toerbeurt door de bestuursleden vervuld.

 

Verder heeft het nieuwe bestuur zich vooral georiënteerd op de plannen die de komende tijd verder gestalte moeten krijgen. Het oude bestuur heeft natuurlijk een erfenis achtergelaten. Daarnaast hebben de nieuwe bestuursleden ook wel ideeën en is er de inbreng die tijdens de jaarvergadering op 8 april via de online enquête naar boven kwam.

 

Het is de bedoeling dat het nieuwe bestuur zichzelf en hun plannen direct na de zomer aan het dorp presenteren.

 

9 april 2019

Drukbezochte en succesvolle Jaarvergadering Dorpsbelang
 

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang op 8 april 2019 was bijzonder druk bezocht. Meer dan 50 leden en gasten vulden de grote foyer tot in de kleine hoekjes. De bijeenkomst werd voor de laatste keer voorgezeten door de scheidende voorzitter Abe de Vries. Ook bestuursleden Gerbrich Elgersma en Ingelien Warmerdam zaten voor het laatst op het podium.

 


Versterkt en verjongd bestuur

Het meest spannend was natuurlijk de vraag of er voldoende nieuwe bestuursleden gekozen konden worden. Wat dat betreft klonk er een zucht van verlichting, in ieder geval van achter de bestuurstafel, toen maar liefst vijf (5!) kandidaten voor een bestuursfunctie gekozen werden. De nieuwe bestuursleden zijn Simone van de Velde, Renske Lemstra (die eerder al een tijdje bestuurslid is geweest), Ronnie Hogeweide, Marco Terpstra en Piet Leijstra.

Daarmee is het bestuur niet alleen versterkt (naar 7 leden), maar vindt er ook een duidelijke verjongingsslag plaats. En gelukkig zijn er weer twee vrouwelijke bestuursleden, wat de kwaliteit van het de bestuursvergaderingen alleen maar beter maakt.

Het nieuwe bestuur komt op korte termijn voor het eerst bijeen om afspraken te maken over de taak- en rolverdelingen. In de loop van de komende tijd zal het bestuur ook een beslissing nemen over het voorzitterschap.

 

Beker van Verdienste

De Beker van Verdienste 2019 is uitgereikt aan Arie Smedinga die de afgelopen 35 jaar de halve marathon in Tzum georganiseerd (en gelopen) heeft en Tzum daarmee een duidelijke plek op de kaart van hardlopend Nederland gegeven heeft. Voorzitter Abe de Vries verwoordde dat Arie hét voorbeeld is van een vrijwilliger die veel voor een dorp doet zonder in allerlei besturen en commissies te zitten. Waarmee hij ook duidelijk maakte dat het niet van besturen en commissies hoeft af te hangen om iets voor het dorp te betekenen.

Een bijzonder woord van waardering was er ook voor Bart Yntema, die 23 jaar onvermoeibaar en achter de schermen in het spier geweest is voor onze dorpskrant Op ‘e Hichte. Hoewel zelf niet aanwezig, werd Bart door de voorzitter even in het zonnetje gezet. De bos bloemen die voor hem klaar stonden, zijn inmiddels bij hem thuis aangereikt.

 

Uitslag dorpsreferendum lijnbus Arriva

De dorpsraadpleging over de route van de Arriva lijnbus door Tzum is overtuigend en bijna unaniem. Van de 53 uitgebrachte stemmen zijn er 52 (dus 99%) voor het verleggen van de lijn naar de Nieuwbuurtsterweg. De gemeente wordt hierover geïnformeerd en zal verder actie ondernemen, naar wij aannemen in samenspraak met de direct aanwonenden.

 

Bijzonderheden uit het Jaarverslag 2018

Aan de hand van het Jaarverslag over 2018 lichtte voorzitter Abe de Vries nog enkele bijzondere en opvallende onderwerpen toe. Verkeersveiligheid is al geruime tijd een heikel onderwerp. Op de doorgaande wegen (Nieuwbuurtsterweg en Wommelserweg) wordt vaak veel te hard gereden. De Holpryp en Laakwerd worden nog steeds gebruikt als snelle sluiproutes, terwijl die wegen alleen voor bestemmingsverkeer bedoeld zijn. Overlast van jeugd met motortjes en brommertjes, die in en langs het dorp en in het bos vernielingen aanrichten met hun slip- en remgedrag is ook niet van gisteren of vandaag. Vanuit het bestuur van Dorpsbelang zijn de jeugdige crossers al meermalen aangesproken en hebben wij aangeboden te helpen als zij bepaalde voorzieningen zouden willen hebben. Daar is door de jongens verder niet op ingegaan, dus Dorpsbelang kan hier verder niets in betekenen.

De ook aanwezige wijkagent zei dat de politie deze zaken op de korrel heeft, de overtreders zijn bekend. Het belangrijkste is dat ieder voorval gemeld wordt bij de politie (0900-8844).

 

Een voortdurend pijnpunt is het chronisch gebrek aan vrijwilligers, die de schouders eronder willen zetten om een steentje bij te dragen aan de leefbaarheid in ons dorp. Het nieuwe park en de speeltuin, waar iedereen trots op is en waar velen graag gebruik van maken, heeft te lijden onder het gebrek aan handjes. Dat geldt ook voor het ophalen van oud papier, een activiteit waar het hele dorp van meeprofiteert. En voor de IJsclub, die in het najaar van 2018 gelukkig weer versterking heeft gekregen met enkele nieuwe bestuursleden. En voor de redactie van Op ‘e Hichte, die na het vertrek van Bart Yntema en Eeke Westra ook dringend behoefte heeft aan versterking. En voor de sportverenigingen, die nu via de vorming van een omnivereniging misschien iets meer lucht krijgen. Voor al die activiteiten zijn nieuwe vrijwilligers meer dan van harte welkom. En, zoals voorzitter Abe de Vries al eerder opmerkte: vrijwilligerswerk hoeft geen bestuursfunctie te betekenen. Het gaat simpelweg om de bereidheid om eens in de zoveel tijd de handen even uit de mouwen te steken en iets bij te dragen aan dingen waar we ook van plezier van hebben.

 

Zuivelfabriek en het oude schooltje

De twee al langer bestaande zorgpunten, waarvan niemand weet wat er mee kan of gaat gebeuren. De zuivelfabriek is eigendom van een projectontwikkelaar, daar heeft Dorpsbelang geen en de gemeente maar weinig invloed op. En voor het schooltje, een rijksmonument in eigendom van de gemeente, wordt gekeken naar hoe het in stand gehouden kan worden en, liever nog, een zinvolle bestemming in het dorp kan krijgen.

 

Financiële zaken

Penningmeester Marnix van der Heide lichtte de eploitatierekening toe en kon melden dat 2018 is afgesloten met een positief resultaat.

 

Aan het eind van de vergadering bedankte Marnix de scheidende bestuursleden Abe, Gerbrich en Ingelien voor hun inzet en de plezierige samenwerking in het bestuur. Het vertrekkende trio ontving mooie bloemen en een warm applaus als dank.

 

Na de pauze gaf secretaris Rob van Gulik in een (vanwege de tijd sterk ingekorte) presentatie weer waar Dorpsbelang staat. Dat deed hij onder andere aan de hand van filmbeelden uit begin jaren 50, afkomstig uit het archief van Siebe Greidanus. In overleg met Lieuwe Bosch wordt nu gekeken hoe deze films aan de geïnteresseerde dorpsgenoten gepresenteerd kunnen worden. Ook inventariseerde Rob met een interactieve online vragenlijst wat de meningen zijn over het dorp en welke rol men de belangrijkste vindt voor Dorpsbelang.

De gegevens die hieruit naar voren kwamen en die live direct gepresenteerd werden, zijn natuurlijk welkome input voor het nieuwe bestuur.

 

Het is de bedoeling dat het nieuwe bestuur in de nazomer haar eerste plannen en ideeën aan het dorp presenteert.


  
 

 

(C) Dorpsbelang Tzum gamaakt door L. Bosch