Nieuws van de vereniging van Dorpsbelang

 

14 mei 2019

Eerste vergadering nieuw bestuur Dorpsbelang


Op 9 mei is het nieuwe bestuur van Dorpsbelang voor het eerst voltallig bijeen geweest. Simone van de Velde, Renske Lemstra, Ronnie Hogeweide, Marco Terpstra, Piet Leijstra, Marnix van de Velde en Rob van Gulik. Na lange tijd gelukkig weer een heel lijstje namen van Ė overwegend jonge Ė mensen die de schouders onder de belangen van het dorp willen zetten. De twee oudgedienden Marnix en Rob zijn er heel blij mee, ook al omdat zij nu als fakkeldragers samen met de nieuwkomers kunnen bouwen aan een gezonde toekomst voor Dorpsbelang.

 

Zoals het in zoín eerste vergadering gaat, wordt de meeste tijd besteed aan kennismaken. Met elkaar, maar ook met de taken en rollen van dorpsbelang en de beste manier waarop de aandachtsgebieden onderling verdeeld kan worden. Waar liggen affiniteit en ervaring, met welk werkterrein voelend de bestuursleden de meeste verbinding, hoe denken we samen te werken om de kwaliteiten van alle bestuursleden optimaal te gebruiken?

En, niet onbelangrijk, welke werkafspraken maken we, hoe gaan we met elkaar en de vergaderingen om. Puur praktische zaken die je nu eenmaal geregeld moet hebben om zorgvuldig en efficiŽnt met elkaars tijd om te gaan. Tenslotte doen de bestuursleden dit in hun vrije tijdÖ

 

Eťn van de zaken die aan de orde kwamen is het (statutair) voorzitterschap van de Vereniging. Statutair moet de voorzitter van de vereniging gekozen worden uit de bestuursleden. In onderling overleg heeft het nieuwe bestuur besloten deze functie nog even niet in te vullen, maar de komende maanden ook te gebruiken om samen te ontdekken wie straks de beste nieuwe voorzitter kan worden. Tot die tijd wordt het functioneel voorzitterschap (het leiden van het bestuursoverleg) bij toerbeurt door de bestuursleden vervuld.

 

Verder heeft het nieuwe bestuur zich vooral georiŽnteerd op de plannen die de komende tijd verder gestalte moeten krijgen. Het oude bestuur heeft natuurlijk een erfenis achtergelaten. Daarnaast hebben de nieuwe bestuursleden ook wel ideeŽn en is er de inbreng die tijdens de jaarvergadering op 8 april via de online enquÍte naar boven kwam.

 

Het is de bedoeling dat het nieuwe bestuur zichzelf en hun plannen direct na de zomer aan het dorp presenteren.

 

9 april 2019

Drukbezochte en succesvolle Jaarvergadering Dorpsbelang
 

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang op 8 april 2019 was bijzonder druk bezocht. Meer dan 50 leden en gasten vulden de grote foyer tot in de kleine hoekjes. De bijeenkomst werd voor de laatste keer voorgezeten door de scheidende voorzitter Abe de Vries. Ook bestuursleden Gerbrich Elgersma en Ingelien Warmerdam zaten voor het laatst op het podium.

 


Versterkt en verjongd bestuur

Het meest spannend was natuurlijk de vraag of er voldoende nieuwe bestuursleden gekozen konden worden. Wat dat betreft klonk er een zucht van verlichting, in ieder geval van achter de bestuurstafel, toen maar liefst vijf (5!) kandidaten voor een bestuursfunctie gekozen werden. De nieuwe bestuursleden zijn Simone van de Velde, Renske Lemstra (die eerder al een tijdje bestuurslid is geweest), Ronnie Hogeweide, Marco Terpstra en Piet Leijstra.

Daarmee is het bestuur niet alleen versterkt (naar 7 leden), maar vindt er ook een duidelijke verjongingsslag plaats. En gelukkig zijn er weer twee vrouwelijke bestuursleden, wat de kwaliteit van het de bestuursvergaderingen alleen maar beter maakt.

Het nieuwe bestuur komt op korte termijn voor het eerst bijeen om afspraken te maken over de taak- en rolverdelingen. In de loop van de komende tijd zal het bestuur ook een beslissing nemen over het voorzitterschap.

 

Beker van Verdienste

De Beker van Verdienste 2019 is uitgereikt aan Arie Smedinga die de afgelopen 35 jaar de halve marathon in Tzum georganiseerd (en gelopen) heeft en Tzum daarmee een duidelijke plek op de kaart van hardlopend Nederland gegeven heeft. Voorzitter Abe de Vries verwoordde dat Arie hťt voorbeeld is van een vrijwilliger die veel voor een dorp doet zonder in allerlei besturen en commissies te zitten. Waarmee hij ook duidelijk maakte dat het niet van besturen en commissies hoeft af te hangen om iets voor het dorp te betekenen.

Een bijzonder woord van waardering was er ook voor Bart Yntema, die 23 jaar onvermoeibaar en achter de schermen in het spier geweest is voor onze dorpskrant Op Ďe Hichte. Hoewel zelf niet aanwezig, werd Bart door de voorzitter even in het zonnetje gezet. De bos bloemen die voor hem klaar stonden, zijn inmiddels bij hem thuis aangereikt.

 

Uitslag dorpsreferendum lijnbus Arriva

De dorpsraadpleging over de route van de Arriva lijnbus door Tzum is overtuigend en bijna unaniem. Van de 53 uitgebrachte stemmen zijn er 52 (dus 99%) voor het verleggen van de lijn naar de Nieuwbuurtsterweg. De gemeente wordt hierover geÔnformeerd en zal verder actie ondernemen, naar wij aannemen in samenspraak met de direct aanwonenden.

 

Bijzonderheden uit het Jaarverslag 2018

Aan de hand van het Jaarverslag over 2018 lichtte voorzitter Abe de Vries nog enkele bijzondere en opvallende onderwerpen toe. Verkeersveiligheid is al geruime tijd een heikel onderwerp. Op de doorgaande wegen (Nieuwbuurtsterweg en Wommelserweg) wordt vaak veel te hard gereden. De Holpryp en Laakwerd worden nog steeds gebruikt als snelle sluiproutes, terwijl die wegen alleen voor bestemmingsverkeer bedoeld zijn. Overlast van jeugd met motortjes en brommertjes, die in en langs het dorp en in het bos vernielingen aanrichten met hun slip- en remgedrag is ook niet van gisteren of vandaag. Vanuit het bestuur van Dorpsbelang zijn de jeugdige crossers al meermalen aangesproken en hebben wij aangeboden te helpen als zij bepaalde voorzieningen zouden willen hebben. Daar is door de jongens verder niet op ingegaan, dus Dorpsbelang kan hier verder niets in betekenen.

De ook aanwezige wijkagent zei dat de politie deze zaken op de korrel heeft, de overtreders zijn bekend. Het belangrijkste is dat ieder voorval gemeld wordt bij de politie (0900-8844).

 

Een voortdurend pijnpunt is het chronisch gebrek aan vrijwilligers, die de schouders eronder willen zetten om een steentje bij te dragen aan de leefbaarheid in ons dorp. Het nieuwe park en de speeltuin, waar iedereen trots op is en waar velen graag gebruik van maken, heeft te lijden onder het gebrek aan handjes. Dat geldt ook voor het ophalen van oud papier, een activiteit waar het hele dorp van meeprofiteert. En voor de IJsclub, die in het najaar van 2018 gelukkig weer versterking heeft gekregen met enkele nieuwe bestuursleden. En voor de redactie van Op Ďe Hichte, die na het vertrek van Bart Yntema en Eeke Westra ook dringend behoefte heeft aan versterking. En voor de sportverenigingen, die nu via de vorming van een omnivereniging misschien iets meer lucht krijgen. Voor al die activiteiten zijn nieuwe vrijwilligers meer dan van harte welkom. En, zoals voorzitter Abe de Vries al eerder opmerkte: vrijwilligerswerk hoeft geen bestuursfunctie te betekenen. Het gaat simpelweg om de bereidheid om eens in de zoveel tijd de handen even uit de mouwen te steken en iets bij te dragen aan dingen waar we ook van plezier van hebben.

 

Zuivelfabriek en het oude schooltje

De twee al langer bestaande zorgpunten, waarvan niemand weet wat er mee kan of gaat gebeuren. De zuivelfabriek is eigendom van een projectontwikkelaar, daar heeft Dorpsbelang geen en de gemeente maar weinig invloed op. En voor het schooltje, een rijksmonument in eigendom van de gemeente, wordt gekeken naar hoe het in stand gehouden kan worden en, liever nog, een zinvolle bestemming in het dorp kan krijgen.

 

FinanciŽle zaken

Penningmeester Marnix van der Heide lichtte de eploitatierekening toe en kon melden dat 2018 is afgesloten met een positief resultaat.

 

Aan het eind van de vergadering bedankte Marnix de scheidende bestuursleden Abe, Gerbrich en Ingelien voor hun inzet en de plezierige samenwerking in het bestuur. Het vertrekkende trio ontving mooie bloemen en een warm applaus als dank.

 

Na de pauze gaf secretaris Rob van Gulik in een (vanwege de tijd sterk ingekorte) presentatie weer waar Dorpsbelang staat. Dat deed hij onder andere aan de hand van filmbeelden uit begin jaren 50, afkomstig uit het archief van Siebe Greidanus. In overleg met Lieuwe Bosch wordt nu gekeken hoe deze films aan de geÔnteresseerde dorpsgenoten gepresenteerd kunnen worden. Ook inventariseerde Rob met een interactieve online vragenlijst wat de meningen zijn over het dorp en welke rol men de belangrijkste vindt voor Dorpsbelang.

De gegevens die hieruit naar voren kwamen en die live direct gepresenteerd werden, zijn natuurlijk welkome input voor het nieuwe bestuur.

 

Het is de bedoeling dat het nieuwe bestuur in de nazomer haar eerste plannen en ideeŽn aan het dorp presenteert.


  
 

 

(C) Dorpsbelang Tzum gamaakt door L. Bosch